Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden (ook wel: "Disclaimer") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de familie Oostdam("Website") alsmede op de op of via deze Website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen, proposities en/of diensten ("Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleidnen en is niet bedoeld als advies. Deze site, eigenaars alsmede auteurs zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van deze site. Deze site, eigenaars alsmede auteurs zijn verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicate en overbrenging van virussen.

Een on-line op de Website ter beschikking gestelde propositie kan afwijken van de hard-copy versie van de propositie met betrekking tot hetzelfde beleggingsobject of propositie (het kan bijvoorbeeld een verkorte versie zijn). Indien u naar aanleiding van de on-line propositie interesse heeft, dient u de hard-copy versie van de propositie aan te vragen. U kunt de hard-copy versie van de gewenste propositie per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aanvragen. Uw eventuele aanvragen voor participatie in propositie wordt geacht te geschieden op basis van de hard-copy versie van de propositie waarin u het inschrijfformulier aantreft.

Links met andere websites

De Website bevat links naar externe internetpagina's. Deze site, eigenaars alsmede auteurs, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze Website.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, of afkomstig uit RSS feeds of automatisch overgenomen berichten, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij de familie Oostdam.

Bezoekers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen, door te zenden of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ben Oostdam.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze Website plaatst of deze toestuurt aan de beheerder van deze site via email of anderszins, zal de beheerder gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin van het woord, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en de beheerder zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij de familie Oostdam terzake van alle schade en kosten die de familie Oostdam lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldigde gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechten

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daaarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Saturday the 31st, July 2021. All rights reserved.. // Oostdam WebDesign